מה אתה מחפש היום?

בלוג

תשובות רשות שוק ההון בעניין רישיון למתן אשראי

רשות שוק ההון פירסמה קובץ ״שאלות תשובות״. בקובץ זה רשות שוק ההון נותנת מענה לשאלות שהתקבלו מנותני שירותים פיננסים. נרצה להתמקד בפוסט זה בשאלות הנוגעות בנושא רישיון למתן אשראי.

 

השאלה הראשונה נוגעת בנושא ״הכר את הלקוח״.

השאלה- באלו מקרים צריך נותן שירותים פיננסים לבצע הליך ״הכר את הלקוח״?

התשובה- לפי סעיף 2 לצו נותן שירותים פיננסים ובעל רישיון למתן אשראי נדרש לבצע הליך "הכר את הלקוח" לרבות זיהוי ובחינת רמת הסיכון. רמת הסיכון כוללת סיכון להלבנת הון ומימון טרור. הסיכון הוא עבור מקבלי שירותי אשראי ו/או נכס פיננסי הפועלים באמצעותו. למעט במקרה של לקוח המוגדר מקבל שירות מזדמן כהגדרתו בצו.

בין היתר על נותן השירותים לברר ולאמת ככל שנדרש את הנושאים הבאים:

1. בירור מקור הנכסים הפיננסיים שלגביהם ניתנים השירותים.

2. מקור החזר האשראי וזיקתו של מקבל האשראי אל מי שהתחייב/ מבקש להחזיר את האשראי.

3. עיסוקו של מקבל השירות.

4. מטרת השירותים הפיננסים.

5. אם סורב בעבר מקבלת שירותים פיננסים לפי העניין מכל גורם שהוא. מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון ומימון טרור.

 

שאלה נוספת שנענתה בעניין רישיון נותן אשראי היתה בנושא רישום פרטי הזיהוי.

השאלה- באלו מקרים נרשום פרטי זיהוי של לקוח? האם חובה לצלם ולשמור מסמך זיהוי בכל פעולה?

התשובה- סעיף 3(א) לצו קובע חובת רישום פרטי זיהוי בכל פעולה ובכל סכום במסגרת פעולות מסוג מתן אשראי ושירות בנכס פיננסי.

הרישום צריך להתבצע ע"פ תעודה מזהה מסוג: 1. תעודת זהות. 2. רישיון נהיגה תקף. 3. דרכון. 4. תעודת מסע. 5. תעודת עולה עד 30 יום מיום הנפקתה.

חובת שמירת המסמך המזהה תחול בכל מקרה שבו ישנו צורך בהליך אימות (פעולות מול מקבל שירות שאינו מקבל שירות מזדמן).

 

בנושא דיווח של נותן שירות נשאלו מס׳ שאלות הנוגעות לבעל רישיון למתן אשראי. כולן מלמדות אותנו על חובת הדיווח על הפעולות שניתנות כחלק מהרישיון.

השאלה- האם נצטרך לדווח על פעילות יומית מצטברת בסכום של 50,000 ₪ ומעלה או רק בגין פעולה בסכום של 50,000 ₪ ומעלה? האם המרת כספים במטבעות שונים, למשל בשלושה מטבעות בסכום מצטבר העולה על 50,000 ₪ חייבת בדיווח?

התשובה- חובת הדיווח נגזרת מהשאלה האם מדובר בפעולה אחת או מספר פעולות שונות. הצו קובע לעניין שירות בנכס פיננסי חובת דיווח על ביצוע פעולה בעבור מקבל שירות בסכום של  50 אש"ח לפחות.

כך למשל בקשה להמרת כספים בשלושה מטבעות במסגרת פעולה אחת של הלקוח לפי רישומה במערכות של נותן השירותים הפיננסים דינה כפעולה אחת לעניין סף הדיווח המתחייב.

בפעולה של מתן אשראי מסוג ניכיון שיקים, כאשר העסקה כוללת מספר שיקים שסכום כל שיק בנפרד אינו עולה על סף הדיווח. אך סכום כלל השיקים שנכללו בפעולה עולה על סף הדיווח יש לדווח בהתאם לסעיף 11(א) לצו.

לא קיימת חובת דיווח יומית מצטברת במקרה ומדובר במספר פעולות הנפרדות אחת מן השניה. פעולות שבוצעו עבור לקוח זהה במהלך יום קלנדרי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהחובה לדווח דיווח בלתי רגיל במקרה הצורך.

כתיבת תגובה

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Call Now Button דילוג לתוכן