מה אתה מחפש היום?

בלוג

הוראות לבעלי רישיון למתן אשראי – דיווחי אשראי למפקח

בפוסט זה נתמקד בחוזר ״הוראות לבעלי רישיון למתן אשראי – דיווח אשראי למפקח״. חוזר זה מסדיר את המידע שבעל רישיון למתן אשראי יעביר למפקח, וקובע הוראות לעניין אופן העברת המידע.

 

באוגוסט 2016 פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. חוק זה מסדיר את שוק השירותים הפיננסיים החוץ-מוסדיים וממנה את  רשות שוק ההון לשמש כמפקח על נותני שירותים פיננסיים ובעלי רישיון למתן אשראי במטרה לוודא כי שחקנים אלה פועלים באופן סדור ויעיל.

בכל הקשור לקידום התחרות בתחום נקבע הצורך ביצירת תבחינים. תבחינים אלו ישמשו לבחינה מתמשכת של מידת התחרות בשוק האשראי בישראל. התבחינים מהווים למעשה שפה משותפת בין הרגולטורים הפיננסיים. כך שייבחנו על ידי כל רגולטור אל מול הגופים שבתחום אחריותו. כל זאת על מנת לייצר תמונת מצב מבוססת ואחידה לגבי מצב שוק האשראי בישראל. חלק מהתבחינים מתבססים על נתונים המופיעים במסגרת חוזר זה כגון: 1. התפלגות נתחי השוק. 2. כמות האשראי שניתן על ידי נותני שירותים פיננסיים. 3. מחיר האשראי.

 

סעיף 1

בחוזר זה הלוואה מוגדרת כעסקה ספציפית למתן אשראי שאינה- 1. עסקה של ניכיון שיקים (למעט ניכיון שיק עצמי). 2. המחאת זכויות (פקטורינג). 3. ניכיון שוברי אשראי. זאת בשונה מהגדרת הלוואה בחוק. הלוואה לדיור מוגדרת כהלוואה המיועדת לצורך רכישה של דירת מגורים או מגרש לבניית דירת מגורים. אופציה נוספת היא הלוואה שכנגדה ניתנה בטוחה שהיא דירת מגורים.

בחוזר מודגש כי יש לפצל את הדיווח בין אשראי שניתן באופן כללי, לבין אשראי בו נכללת דירת מגורים. בנוסף, כיום לא קיימים בעולם האשראי החוץ בנקאי מוצרים רבים אשר מציעים הלוואות לדיור. על כן, וכדי שהמפקח יוכל לעקוב אחר התפתחות ענף זה, יש לתת דיווח ספציפי לאשראי מסוג זה. עוד יצוין כי פיצול זה נמצא גם בהתאם להוראות הדיווח של בנק ישראל למפוקחים על ידו.

 

סעיף 2 

בסעיף זה קבועה דרישת דיווח שנתית לבעלי רישיון למתן אשראי בסיסי. כמו כן מופיעה דרישה לדיווח חצי שנתית לבעל רישיון מורחב למתן אשראי.  דיווח תקופתי מאפשר קבלת תמונת מצב עדכנית למצב השוק. לאור זאת מוצע שבעלי רישיונות מורחבים שהיקף עסקאותיהם גדול, ידרשו לדווח באופן תדיר מבעל רישיון בסיסי למתן אשראי.
יובהר כי הדיווח השנתי של בעל רישיון מורחב יכלול נתונים בדבר כל השנה החולפת. לרבות נתונים שנכללו בדיווח החצי שנתי. כמו כן, תכלית זו מתחדדת לאור העובדה שמדובר בשוק חדש ומתפתח. על כן חשוב לשם הכרת השוק והכרת הסיכונים הגלומים בו.
בסעיף זה מוצע לקבוע כי העברת הדיווח לידי המפקח תתקיים בתום שלושה חודשים מתום מועד תקופת הדיווח. זאת כדי לאפשר לנותן השירותים הפיננסים ובעל רישיון מתן אשראי זמן סביר להערכות שליחת הדיווח.

 

סעיף 3

בסעיף זה קבוע האופן בו נותן שירותים פיננסים ידווח את הנתונים המתבקשים. לרבות הכתובת למשלוח קובץ הדיווחים וקביעת מועד הדיווח. מועד הדיווח נקבע כמועד בו תתקבל הודעה על היזון תקין. זאת כדי למנוע אפשרות שנותן שירותים פיננסים ישלח מסמך שאינו תקין.

 

סעיף 4

בסעיף זה קבועות הוראות כלליות לגבי תוכן הדיווח ואופן מילוי הדיווח, שמתייחסות לכל הנספחים בקבצים האלקטרונים. הערות אלו נועדו למנוע מצב בו נותן שירותים פיננסים ומתן אשראי יפרש וידווח נתונים באופן שונה. זאת בכדי ליצור אחידות בין אופן הדיווח בין כל המדווחים על מנת שניתן יהיה להשוות ביניהם.

 

סעיף 5

בסעיף זה קבועות רמות הדיווח של בעלי הרישיונות השונים בהתאם להיקף צבר האשראי המנוהל על ידם. מוצע לחלק את בעלי הרישיונות לשתי רמות – 1. בעל רישיון למתן אשראי בסיסי 2. בעל רישיון למתן אשראי מורחב. מוצע לקבוע כי ככל שצבר האשראי של נותן השירותים הפיננסים גדול, כך חובות הדיווח שיחולו עליו יהיו רחבות. זאת לאור העובדה שעולה בהתאמה הצורך בפיקוח על האינטרסים המוגנים.

כתיבת תגובה

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Call Now Button דילוג לתוכן