מה אתה מחפש היום?

בלוג

רישיון מתן אשראי – המדריך

כיצד להגיש נכון בקשה לרישיון אשראי ולקצר באופן משמעותי את הזמן לקבלת רישיון

הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים מוסדרים), התשע"ו – 2016 (להלן: "חוק הפיקוח") קובע כי כל מי שעוסק במתן אשראי, חייב ברישיון אשראי  ועליו לפעול בהתאם לתנאיו.

רשות שוק ההון הינה הרגולטור האחראי על מתן הרישיון לאשראי או רישיון למתן הלוואות והיא פועלת בהתאם להוראות חוק הפיקוח.

הגשת בקשה לרישיון למתן אשראי אמורה להיות מוגשת בהתאם להוראות נוהל רישוי שירותים פיננסים מוסדרים שפורסם על ידי רשות שק ההון.

אנו ממליצים להיות ערים לעובדה כי הגשת הבקשה לרישיון למתן שירותי אשראי חייבת להיות מוגשת בהתאם להוראות הנוהל העדכני והאחרון.

התנאים העיקריים לקבלת רישיון

אנסה לאפיין בקשה רישיון נותן שירותי אשראי, על הבקשה לרישיון לעמוד בשלושה תנאים עיקריים. זאת על מנת שתחשב ככשירה לקבלת רישיון. העדר הקפדה על אחת מן התנאים יוביל להתארכות משך הטיפול בבקשת הרישוי ואף לפסילת בקשת הרישוי!

שני התנאים הראשונים נוגעים לתנאי סף שעל מבקש הרישיון לאשראי לעמוד בהם. התנאי הראשון נוגע למינימום ההון העצמי. הון העומד נכון למועד פרסום מאמר זה, ע"ס של 500,000 ₪ לבקשת רישיון בהיקף בסיסי. תנאי נוסף, השני במספר, נוגע לעמידה של מבקש הרישיון בחוזר יושר ויושרה. החוזר פורסם על ידי רשות שוק ההון. הוא מתייחס בעיקרו לגיליון רישום פלילי נקי של מבקש הרישיון. בנוסף להעדר מידע מודיעיני לגביו הקושר אותו למידע מודיעיני פלילי.

התנאי השלישי והאחרון קשור לטיב הגשת בקשת הרישיון. כפי שציינתי, על בקשת הרישוי למתן אשראי לעמוד בכל דרישות נוהל הרישוי שפורסם על ידי רשות שוק ההון. הגשה שלא בהתאם לנוהל הרישוי עשויה להוביל לדחיית בקשת הרישוי, בשל אי עמידה בהוראות נוהל הרישוי.

כיצד יש להגיש את בקשת הרישוי

עליכם להגיש את בקשת הרישוי למתן אשראי באמצעות המערכת המקוונת של רשות שוק ההון. כמו כן יש למלא את כל הפרטים הנדרשים במערכת. בתוספת כל הנספחים, המסמכים, ההצהרות הנדרשות.

הנהלים הפנימיים אותם מחויב מגיש בקשת הרישוי להגיש מפורטים בנוהל הרישוי וכוללים:

1. סקירה על פעילותו של מבקש הרישיון.

2. תיעוד מסמכים.

3. התמודדות עם מעילות והונאות.

4. שמירה על פרטיות ואבטחת מידע.

5. רציפות עסקית.

6. מיקור חוץ.

7. טיפול בלקוחות.

8. סיכונים למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

בנוסף, על מבקש בקשת הרישוי למתן אשראי להמציא פרטים אודותם של בעלי השליטה ונושאי המשרה.

הנאמר לעיל מתייחס לבקשת רישוי לרישיון מתן אשראי בסיסי.

Call Now Button דילוג לתוכן