מה אתה מחפש היום?

בלוג

יש לקוות כי חברת ציקורל תגיש ערעור לעליון לתיקון העוול שנעשה לה במחוזי

מחשבות בעקבות עתמ (ת"א) 31486-11-20 ציקורל שירותי מטבע בע"מ נ' רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ביום 1.12.20 דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב, כב' השופט ארז יקואל, את עתירתה של חברת ציקורל כנגד החלטות הרשות לדחות את בקשות החברה לקבלת רישיונות בהתאם לחוק הפיקוח, ובכך למעשה סגר בית המשפט את פעילותו של אחד מנותני שירותי האשראי והנכס הפיננסי הגדולים בשוק השירותים הפיננסים מאז שנת 1999.

כפי שקרה במקרים דומים עליהם דיווחנו בעבר, גם במקרה של חברת ציקורל לא הוגשו כתבי אישום כנגד נושאי המשרה בחברה ועילת הדחיה כפי שהועברה על ידי הרשות היתה מידע מודיעיני שהגיע לרשות: " לעניין מעורבות מי מהקשור בעותרות בביצוע עבירות הלבנת הון… "

עניין ציקורל מעלה פעם נוספת את סוגיית השימוש במידע מודיעיני על ידי הרשות בבואה להפעיל את שיקול דעתה אם ליתן רישיונות או לא. עניין ציקורל מלמד לדעתנו על הקשחת עמדת בתי המשפט בכל הקשור לקבלת עתירות כנגד החלטות הרשות הדוחות בקשות לרישיון; וזאת למרות אמירות חדשות שיצאו מבית המשפט העליון בחודשים האחרונים בדבר הזהירות הרבה שבה על הרשות לנהוג כשהיא נדרשת להפעיל את שיקול דעתה בהתאם לחוק הפיקוח וחוזר יושר ויושרה.

וכך קרה בעניין ציקורל, למרות ההלכה החדשה שיצאה מבית המשפט אשר לפיה ישנם מקרים בהם יוחזרו בקשות דחייה מטעם הרשות לבחינה מחודשת על ידה, לאחר שנמצא כי לא שקלה את מכלול השיקולים הרלוונטיים בטרם דחתה את הבקשה לרישיון, לא הקיש בית המשפט מההלכה האמורה לעניין ציקורל וזאת למרות העובדה שבענין ציקורל לא הוגשו כתבי אישום וקבע כי די בכך כדי לקבוע שלא דבק פגם מינהלי בהתנהלות הרשות ובהחלטותיה.

עניין ציקורל מעלה פעם נוספת ובמלוא עוצמתה את הבעייתיות והקושי בהתמודדות מול טענות של מידעים חסויים בדבר מעורבות בעבירות או פעילות של הלבנת הון. פעם נוספת אנו מעלים את התמיהה, כיצד יכולים מבקשי רישיון להתמודד עם טענות קשות המועלות כלפיהם בדבר: "… מידעים אשר לקביעתו מגלמים מידע משמעותי, מטריד, תדיר, עדכני, קוהרנטי ומוצלב, הקשור בעיקרו בעבירות בתחום הלבנת הון ובעיסוקן של העותרות…" (ציטוט מתוך פסק הדין), שהרי ממילא המידעים האלה לא נחשפו בפניה ואין לחברה כלים להתמודד עם הטענות הקשות. 

לסיום נתייחס לאמירת בית המשפט בעניין ציקורל לפיה: "…בניגוד לסברת העותרות, תוקפן של ההחלטות אינו לצמיתות. לא נשללה האפשרות הקיימת להן ולמי מטעמן, האפשרות לשוב ולפנות לרשות פעם נוספת בבקשה לקבלת רישיון, כפי שהוזמנו מפורשות לעשות בפרוטוקול הדיון על ידי המשיבה. חזקה כי כל בקשה תיבחן לאור מכלול הנסיבות, המידעים וההתפתחויות באותה העת…".

במילים אחרות בית המשפט קובע כי במקום להילחם על הותרת הרישיונות על כנם כפי שהיה למעלה מעשרים שנים קודם לכן, יכולה חברת ציקורל לפנות לרשות פעם נוספת בבקשה לקבלת רישיון. בכל הכבוד מדובר באמירות מנותקות מהמציאות העובדתית כפי שמתרחשת בפועל והן מלמדות על חוסר ההבנה של בתי המשפט באשר לאופן שבו מתנהל שוק נותני השירותים הפיננסים.

כך למשל, אם תוגש על ידי חברת ציקורל בקשה חדשה לקבלת רישיון, כיצד תוכל להתמודד עם טענות בדבר יושרם ויושרתם של מי מנושאי המשרה בה ו/או מי מהגופים הבאים איתה במגע, מקום בו ברור מלכתחילה כי כל מידע כאמור הוא חסוי ומסווג, כלומר קביעת בית המשפט, בכל הכבוד, לא הגיונית ומנותקת מהמציאות ואף לא עולה בקנה אחד עם החלטותיו שלו.

יתרה מכך, שוק נותני השירותים הפיננסים לא פועל בוואקום, כך שגם בהנחה שחברת ציקורל תפעל כדי לחדש את רישיונותיה, קיימת סבירות גבוה כי מרבית לקוחותיה יעברו לספקים וחברות אחרות בשוק, ובפועל, גם אם יתקבלו בקשותיה לרישיונות כאמור עשויים מרבית לקוחותיה לעבור לספקים אחרים ולכל אלה יש להוסיף את משך הזמן שלוקח לרשות לטפל בבקשות רישוי חדשות, אשר עשוי להמשך מספר חודשים.

אנו מקווים, כי הערעור לבית המשפט העליון יצלח, כי עמדת הממונה תשתנה לעניין ציקורל ואולי אף תצא הלכה מחייבת אשר תאפשר סוף סוף לאזן בין הפערים האדירים ביחסי הכוחות בין מבקשי הרישיונות לרשות, בכל הקשור למידע עליו היא מבססת את החלטותיה האמורות. שכן: "שינוי אינו מתחולל ללא גרימת אי נוחיות, אפילו אם השינוי הוא מרע לטוב."  ריצ'ארד הוקר

 

Call Now Button דילוג לתוכן