מה אתה מחפש היום?

בלוג

בעל רישיון למתן אשראי מורחב? דע מהן חובותייך

נעסוק בחובות החלים על בעל רישיון מורחב, שכן חובות אלו רבים ומורכבים יותר לביצוע.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016 (להלן: "החוק"), מחייב כל עוסק במתן שירותים פיננסיים לאחוז באחד משני סוגי רישיונות: 1. רישיון בסיסי. 2. רישיון למתן אשראי מורחב. עליו לפעול במשך כל תקופת פעילותו בהתאם לתנאים על פיהם התקבל הרישיון.

מהו "היקף פעילות נרחב" ע״פ החוק?

(1)        לעניין עיסוק במתן שירות בנכס פיננסי – מחזור עסקים העולה על 30 מיליון שקלים חדשים;

(2)       לעניין עיסוק במתן אשראי – צבר אשראי העולה על 25 מיליון שקלים חדשים.

מרבית העוסקים במתן שירותים פיננסיים נמצאים במצב בו הם ממתינים לקבלת תשובה לבקשת רישיון. בנקודה זו חשוב לציין כי הוראות החוק קובעות כי לא ניתן לעסוק במתן שירותים פיננסיים, אלא אם כן בידי העוסק רישיון למתן השירות ובהתאם לתנאי הרישיון.

באשר לעוסקים שיש בידם רישיון בסיסי, ופעילותם העסקית מקיימת את התנאים לרישיון למתן אשראי מורחב, קובעות הוראות החוק כי ניתן יהיה לפעול בהיקף פעילות נרחב, גם אם אין בידי מבקש הבקשה רישיון מורחב, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

א. בעל רישיון בסיסי למתן שירותים פיננסיים.

ב. הוגשה בקשה לקבלת רישיון מורחב עד תום 30 ימים מתחילת מועד היקף הפעילות הנרחב.

ג. טרם ניתנה החלטה בבקשתו לקבלת רישיון מורחב.

ד. היקף פעילות החברה אינו עולה על פי שניים מהיקף הפעילות הנרחב המזערי הנדרש לקבלת רישיון מורחב. כלומר – 60 מיליון ₪ לעוסק במתן שירותים בנכס פיננסי, ו-50 מיליון ₪ לעוסק במתן שירותי אשראי.

התנאים לקבלת רישיון מורחב:

1. בעל רישיון למתן אשראי מורחב מחויב להיות תאגיד (בניגוד לאדם פרטי).

2. א. הוא התאגד ונרשם בישראל.

ב. בית המשפט לא מינה לו כונס נכסים ולא ציווה על פירוקו.

ג. אחד לפחות מנושאי המשרה בו הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

ד. מבקש הרישיון לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה מבקש הרישיון אינו ראוי לעסוק במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי. לפי העניין:

  1. לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי.
  2. לא מתקיימות לדעת המפקח נסיבות אחרות המטילות דופי ביושרו של מבקש הרישיון.

ה. בנושאי המשרה של מבקש הרישיון מתקיימים התנאים למינוי ולכהונה של נושא משרה בבעל רישיון.

ו. לגבי מבקש רישיון שהוא תאגיד – מתקיימים בבעל שליטה ובבעל עניין בו התנאים לקבלת היתר.

תנאים נוספים החלים על מבקש רישיון מורחב:

למבקש הרישיון הון עצמי מזערי כנדרש מבעל רישיון מורחב, כשהוא חופשי מכל שעבוד או עיקול:

(א) לעניין בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי – 1,000,000 שקלים חדשים;

(ב) לעניין בעל רישיון למתן אשראי – בהתאם לצבר האשראי שלו, כמפורט להלן:

צבר אשראי הון עצמי מזערי נדרש
(במיליוני שקלים חדשים) (במיליוני שקלים חדשים)
25-50 1
מעל 50 עד 100 2
מעל 100 4

 

כותב המאמר לא יישא בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם ו/או עלול להיגרם בגין שימוש במידע המפורט במאמר. המידע במאמר אינו אלא מידע כללי בלבד, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ממצה מכל מין ו/או סוג שהוא. כמו כן, אין לראות באמור במאמר כבמתן חוות דעת ו/או ייעוץ אישי ו/או כללי מכל מין או סוג שהם.  עצם קריאת המאמר והשימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל וייחשב כהסכמה לו. 

 

Call Now Button דילוג לתוכן