מה אתה מחפש היום?

בלוג

הודעה חשובה לציבור לקוחותינו: פורסמה טיוטת נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים

אתמול, יום 29 ביולי 2019, פרסמה רשות שוק ההון (להלן: "הרגולטור"), ביטוח וחיסכון טיוטה ל"נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים", אשר מיועדת להחליף את הנוהל הקיים מנובמבר 2017 – " נוהל רישוי נותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי". מדובר בתיקון שלישי לנוהל רישוי נותני שירותים פיננסיים. הרגולטור הקציב 7 ימים בלבד למשלוח הערות לטיוטה הנ"ל.

ראוי לציין כי החלטתו של הרגולטור להתעמק בכל בקשה ובקשה לקבלת רישיון לעיסוק במתן שירותים פיננסיים ניכרת היטב בטיוטת הנוהל החדשה. מדובר בנוהל אשר, הלכה למעשה, מרבית שוק נותני השירותים יתקשה לעמוד בו ובדרישותיו. הנוהל רחב ביותר, דרקוני, מרוחק באופן בולט "מהשטח", אינו לוקח בחשבון את העובדה שמרבית נותני השירותים עובדים בכוח אדם מצומצם ביותר, במצב שבו הפרדת תפקידים הינה קשה עד בלתי אפשרית, ושאם מטרתו לצמצם את השוק ולהוציא ממנו כמה שיותר שחקנים – הרי שהנוהל שיפורסם על סמך הטיוטה שפורסמה אתמול הוא הדרך הבטוחה לכך.

לצורך המחשת כל האמור לעיל, נביא מספר דוגמאות לדרישות בלתי סבירות וקשות מאוד ליישום המופיעות בטיוטה:

א. דרישות מפורטות מאוד למסמכים שונים שעל מבקש הרישיון לספק:

 1. תרשים החזקות המפרט את מבנה השליטה ממבקש הרישיון ועד למחזיק הסופי (בעל השליטה) שכולל את מכלול האחזקות של בעל השליטה, לרבות חברת האם, חברות אחיות, חברות נשלטות וכד';
 2. פירוט כל ההסכמים, אם ישנם, בין מחזיקי אמצעי שליטה אחרים בנותן השירותים הפיננסיים שמסדיר בין היתר את שיתוף הפעולה ביניהם, אופן ההצבעה באסיפות הכלליות, מינוי דירקטוריון במבקש הרישיון ומנגנון ליישוב הסכסוכים;
 3. מסמך המפרט את המבנה הארגוני של העסק ויכלול לכל הפחות את כל אלה:

3.1 תרשים – יצורף תרשים המבנה הארגוני. במסגרת התרשים הארגוני תובא התייחסות לעובדים,

למספר העובדים המועסקים בידי התאגיד לפי תחומי פעילות, כפיפות ועוד;

3.2 פירוט אודות כל אלה: קשרי משפחה בין עובדים, אם ישנם, תוך פירוט בן משפחה שהוא נושא משרה, בעל שליטה, בעל עניין, או בעל השפעה; האם קיימת תלות מהותית בעובד מסוים; תיאור השקעות מבקש הרישיון באימונים והדרכת עובדים; תיאור תכניות תגמול לעובדים; תכניות התייעלות וקיצוצים במצבת העובדים שבוצעו או אשר צפויות להתבצע בעתיד;

3.3 נושאי משרה – פרטים על כל אחד מנושאי המשרה ובעלי התפקידים הנדרשים לפי דין (לרבות קצין ניהול סיכונים, מבקר פנים ואחראי למילוי חובות תאגיד לעניין חוק איסור הלבנת הון)… יצוינו שמם, ארץ לידה, תאריך לידה, אזרחות, מספר דרכון, עיסוקם של קרוביהם של נושאי המשרה ובעלי התפקידים האמורים;

 1. סקירת פעילות מבקש הרישיון, לרבות:

4.1 תחומי הפעילות – פירוט תחומי הפעילות, המוצרים והשירותים שיסופקו על ידי מבקש הרישיון

בהתייחס לכל סוגי הפעילות; פירוט המאפיינים העיקריים והייחודיים של כל אחד מהשירותים שבכוונת מבקש הרישיון להציע ללקוחותיו בישראל – ועוד;

4.2 הכנסות התאגיד – סכום ההכנסות הנובעות מכל קבוצה של מוצרים או שירותים דומים, ככל

ששיעורן של ההכנסות כאמור מהווה לכל הפחות %10 מסך הכנסות התאגיד (יש לציין את השיעור);

4.3 לקוחות מהותיים – תצוין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות, אשר אובדנם ישפיע

באופן מהותי על פעילות מבקש הרישיון. לגבי כל לקוח שהכנסות התאגיד ממנו מהוות %10 או יותר

מסך הכנסות המבקש, יצוינו אופי קשריו ומאפייני ההתקשרות עם מבקש הרישיון והכנסות ממנו.

אם הכנסות התאגיד מאותו לקוח מהוות %20 או יותר מסך הכנסות המבקש יצוין גם שמו; פירוט על התפלגות המכירות של הלקוחות המהותיים לפי מאפיינים גאוגרפיים וסוציו-אקונומיים

רלוונטיים של הלקוחות, השיוך הסקטוריאלי של הלקוחות, הותק וההתמדה של הלקוחות; יפורטו 10 העסקאות הגדולות ביותר – ועוד ועוד;

4.4 ספקים מהותיים– יובא תיאור תמציתי של הספקים העיקריים עמם מתקשר המבקש לצורך

פעילותו, זמינותם ומיקומם הגאוגרפי; פירוט שיעור רכישות המבקש מן הספקים העיקריים וצורת

ההתקשרות עמם תוך ציון שמות ספקים ועוד;

4.5 הסכמים מהותיים – יובא תיאור תמציתי של עיקרי ההסכמים המהותיים, אשר המבקש צד להם,

או שלמיטב ידיעתו הוא זכאי לפיהם, כולל הסכמים שהיו בתוקף בתקופה של 12 חודש טרם הגשת

הבקשה;

4.6 תחרות – פירוט תנאי התחרות בתחומי הפעילות בשווקים שבהם המבקש מתחרה; הערכת מספר

המתחרים בתחום; גודלם ומעמדו של המבקש ביניהם ככל שהמידע ידוע או בר-השגה; יש להתייחס

בנפרד למוצרים ושירותים ספציפיים או לקבוצות של מוצרים ושירותים; יצוינו שמותיהם של מתחרים משמעותיים;

4.7 שיווק – פירוט האסטרטגיה השיווקית, הצגת תכנית שיווקית, המבוססת על נתונים והנחות, המפרטת את מדיניות השיווק של מבקש הרישיון והאופן בו יושגו יעדי ההכנסה ונתח השוק ועוד;

4.8 פירוט אופן הזרמת הכספים בתהליך העסקי, מקצה לקצה ועוד;

 1. מסמך המפרט את האמצעים המשמשים להתמודדות עם מעילות והונאות;
 2. מסמך המפרט את האמצעים המשמשים אותו לשמירה על פרטיות ואבטחת המידע אודות פעילותו ולקוחותיו;
 3. מסמך המפרט את האמצעים המשמשים אותו לשם התאוששות מקריסה וזמינות שרות ראויה ללקוח;
 4. מסמך המפרט את ממשקי העבודה עם צדדים קשורים ועם גורמים עסקיים באמצעותם הוא פועל;
 5. מסמך המפרט את אופן טיפול המבקש בלקוחותיו;
 6. מסמך עבודה המפרט את אופן ניהול סיכונים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, שיכלול לפחות את הנ"ל:

10.1 מיפוי סיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור אליהם חשוף מבקש הרישיון והערכת רמת הסיכון בקשר

לכל אחד מהסיכונים בפעילות מבקש הרישיון ;

10.2 אופן ניטורן של עסקאות בהיקפים משמעותיים ובקרתם בכפוף לזיהוי פרטני;

10.3 פירוט האמצעים וההליכים למניעת הלבנת הון ומימון טרור;

10.4 במידה שמבקש הרישיון מסתמך על צד שלישי לצורך ניהול בקרות למניעת הלבנת הון, יש לציין את פרטי התאגיד ולצרף תכנית שמעידה על יכולתו לעמוד בדרישות למניעת הלבנת הון;

10.5 פרטיו של אחראי על מניעת הלבנת הון במבקש הרישיון, כולל תיאור מפורט שמתייחס לניסיונו

המקצועי, השכלתו וכשירותו לביצוע התפקיד, וציון העדר מעורבותו בפעילות העסקית השוטפת של

התאגיד;

 1. בבקשת רישיון מורחב גם תוכנית עסקית מפורטת מאוד, כולל אסטרטגיה עסקית, תיאור מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו-כלכלית של המבקש, פירוט האיומים, החולשות וגורמי הסיכון האחרים החלים על המבקש, פירוט האמצעים הכספיים ומקורות המימון של מבקש הרישיון בצירוף המסמכים המעידים על כך;
 2. בבקשת רישיון למתן שירותי אשראי גם מסמך המפרט את פעילות האשראי, כולל מדיניות וסיכוני אשראי.

ב. דרישה חוזרת ונשנית בכל הסעיפים שפורטו מעלה לאישור עו"ד כי המסמך שסיפק מבקש הרישיון עומד בדרישות הדין החלות על המבקש.

עבור חלק מהמסמכים שיצורפו מעתה לבקשת הרישיון יש לספק גם אישור רואה חשבון.

הבעייתיות בדרישות אלה נעוצה בעובדה שהרגולטור מבקש "לגלגל אחריות" מקצועית אישית על עורכי הדין ועל רואי החשבון. אנו סבורים כי אלו לא יסכימו לקחת על עצמם את האחריות הכבדה הזו, ואם יסכימו – הדבר יהיה כרוך בעלויות ניכרות למבקש הרישיון לכיסוי הסיכון המועבר.

דוגמאות נוספות למפורט מעלה לסעיפים בנוהל הדורשים אישור רשמי של עו"ד או רו"ח:

 1. תצהיר של מבקש הרישיון, ערוך בידי עורך דין ומאושר על ידי רואה חשבון, לפיו הוא משלם את חבות

המס החלה עליו לפי הדין בגין כל פעילות שלו, וכי הוא מדווח לרשויות המס על פי הדין;

 1. תאגיד שמבקש להסתמך על שטר הון או על מכשיר פיננסי דומה כאסמכתא לעמידה בדרישות ההון העצמי הנדרשות לפי החוק – יצרף לשטר חוות דעת של רו"ח שקובעת כי השטר שהונפק מסווג במלואו כמכשיר הוני בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ג. בכל מקום בנוהל בו מוזכרת דרישה לקבלת אישור מאת רואה חשבון, יש לצרף עבור רואה החשבון תצהיר בדבר היעדר רישום פלילי וכן היעדר הליכים מנהליים או משמעתיים תלויים ועומדים מולו מטעם מועצת רואי החשבון. בתצהיר זה יפורטו פרטי רישיונו וכן יוצהר כי רישיון רואה החשבון בו הוא מחזיק בתוקף.

קישור לטיוטת הנוהל.

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים לכם להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. אנא מלאו את פרטיכם בתיבת יצירת הקשר משמאל, ואנו נדאג להוסיפכם לרשימה.

ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת. העלון כולל תכנים מקצועיים בלבד ואינו מכיל חומר פרסומי.

 

 

 

Call Now Button דילוג לתוכן