מה אתה מחפש היום?

בלוג

רשות המיסים פירסמה "סימולטור החוק לצמצום השימוש במזומן"

בתחילת דצמבר 2018, לקראת כניסתו לתוקף של "חוק המזומן", פרסמה רשות המיסים את "סימולטור החוק לצמצום השימוש במזומן" שנועד לסייע לאזרח לכלכל את צעדיו ולמלא אחר הוראות החוק. יחד עם הסימולטור פרסמה רשות המיסים מדריך מידע, אותו אנו מביאים כאן לנוחותכם ככתבו וכלשונו:

כללי

​החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח -2018 (להלן: "החוק") נחקק במרץ 2018 ומטרתו לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

החוק כולל, בין היתר, הגבלות על השימוש במזומן ובשקים, ההגבלות חלות על עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח. בחוק נקבע כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק, בהתאם לסיווגם וכן עונשי מאסר בשל מעשי מרמה.

החוק הוא תוצר של עבודת הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי (להלן: "ועדת לוקר"), שהגישה ביולי 2014 את הדוח שלה. בהתאם לדו"ח, כחמישית מהפעילות הכלכלית במדינת ישראל מבוצעת ב"שחור". ועדת לוקר סברה כי בשל היות המזומן אנונימי, ולא ניתן לאתר את זהות המשתמשים בו, הדבר מאפשר לבצע בקלות פעילות מסחרית ופיננסית הרחק מעיני הרשויות ולכן באמצעות המזומן ניתן להעלים מס, להלבין הון ולממן פעילות טרור. לפיכך, המליצה הוועדה על מתווה לצמצום הדרגתי של השימוש במזומן ובאמצעי תשלום מבוססי נייר אחרים ובמקביל קידום והגדלת השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים.

הגדרות מרכזיות בחוק

​כמו בכל חוק, גם בחוק זה ישנם מספר הגדרות מפתח:

"עסקה" מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו.

"מחיר העסקה" התמורה שהצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות, לרבות מס ערך מוסף, מס קנייה ובלו, וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר הנכס או עם נותן השירות. לעניין זה –

(1) אין זה משנה אם חלק מהתמורה שולם שלא במזומן אלא בשווה כסף;

(2) במכירת כמה נכסים לא יראו את המחיר המצטבר של כל הנכסים כמחיר של עסקה אחת, אלא אם כן הוסכם בין הצדדים על מכירתם בעת ובעונה אחת;

(3) בעסקה מתמשכת לקבלת שירות יראו כל תשלום שיש לשלם באופן תקופתי מעת לעת, כמחיר  העסקה;

(4) במכר של זכות שכירות שהתמורה משולמת מעת לעת, ולא לשיעורין, יראו כל תשלום שיש לשלם כמחיר העסקה;

(5) בעסקה שנושאה הוא מזומן, ובכלל זה הפקדה, משיכה, עברה או המרה של מזומן, לא יראו את סכום המזומן כחלק ממחיר העסקה;

"עוסק" מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר.

"אדם שאינו עוסק" לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו.

"תשלום במזומן" סכום המשולם או הניתן במזומן, למעט סכום הנמוך מבין אלה:

– סכום בשיעור של 10% ממחיר העסקה, מסכום המתנה, מסכום התרומה או מסכום ההלוואה.

– סכום של 11,000 ₪ או 50,000 ₪ לפי העניין.

ההגבלות על עוסק (במסגרת עסקו)

 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן בעסקה מעל 11,000 ₪.
 • לא יקבל תשלום במזומן מתייר בעסקה מעל 55,000 ₪.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, תרומה, או הלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪. חריג: ההגבלה לא תחול על הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על 50,000 ₪.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום בשיק עבור: עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק, כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 • לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.
 • עוסק יתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול.

*** ביום 1.8.2022 עודכנו המגבלות. לפרטים נוספים ראה פוסט עדכני העוסק בעניין.

סנקציה על עוסק –  עיצום כספי:

 1. שיעור העיצום הכספי נגזר מסכום ההפרה. סכום ההפרה הינו: סכום ה"תשלום במזומן", התשלום בשיק או התשלום בשיק המוסב – ללא הפרטים הנדרשים, התקבול או התשלום ללא התיעוד.
 • אם סכום ההפרה הוא עד 25,000 ₪ – שיעור העיצום הוא 15% מסכום ההפרה.
 • אם סכום ההפרה מעל 25,000 ₪ ועד 50,000 ₪ – שיעור העיצום הוא 20% מסכום ההפרה.
 • אם סכום ההפרה מעל 50,000 ₪ – שיעור העיצום הוא 30% מסכום ההפרה.

דוגמה 1 לחישוב העיצום:

נתון: מחיר העסקה 30,000 ₪ ושולם 20,000 ₪ במזומן.

סכום התשלום במזומן: 20,000 פחות 3,000 (הנמוך מבין 11,000 או 30,000*10%)= 17,000

סכום העיצום הכספי: 17,000*15% = 2,550 ₪.

דוגמה 2 לחישוב העיצום:

נתון: מחיר העסקה 120,000 ₪ ושולם 10,000 ₪ במזומן.

היות והסכום ששלום  במזומן (10,000 ₪), הינו נמוך  מ-10% מ"מחיר העסקה" או 11,000, לפי הנמוך, אין הפרה.

דוגמה 3 לחישוב העיצום:

נתון: מחיר העסקה 10,000 ₪ ושולם 9,000 ₪ במזומן.

היות ו"מחיר העסקה" נמוך מ-11,000 ₪, מותר לשלם את כל העסקה במזומן.

 1. שלבי הטלת העיצום הכספי:

שלב א- הודעה בכתב מטעם המנהל לעוסק המפר על הכוונה להטיל עיצום כספי.

שלב ב-  המפר רשאי להשיג בכתב לפני המנהל, תוך 45 יום ממועד מסירת ההודעה (להלן: "השגה"). המנהל רשאי להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 45 ימים. כמו-כן, המנהל רשאי לאפשר למפר לטעון את טענותיו לפניו, אם נוכח כי קיימות נסיבות המצדיקות זאת.

מפר שלא ישיג, יראו את ההודעה על כוונת הטלת העיצום הכספי כדרישת תשלום שנמסרה למפר, וישלח למפר שובר תשלום.

שלב ג- במקרה בו המפר שלח השגה, המנהל ישקול את טענות המפר ויקבל אחת משתי החלטות: להטיל עיצום או לבטל עיצום.

שלב ד-  מסירת החלטת המנהל למפר. במקרה של החלטה להטיל עיצום כספי תשלח דרישת תשלום.

שלב ה- תשלום העיצום במקרה בו המנהל החליט להטיל עיצום כספי :

– על המפר לשלם את העיצום הכספי בתוך 30 יום מיום מסירת דרישת התשלום.

–  עיצום כספי שלא ישולם במועד יצבור הפרשי הצמדה וריבית.

– המפר רשאי לבקש מהמנהל לפרוס את התשלום של העיצום הכספי ו/או להקטין את הפרשי ההצמדה והריבית.

– המפר יכול בנוסף לתשלום העיצום לערער לבית משפט שלום תוך 30 יום מיום שנמסרה למפר הודעה על החלטת המנהל. אין בהגשת הערעור כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם הסכים לכך המנהל או שבית המשפט הורה על כך. במקרה בו בית המשפט קיבל את הערעור של העוסק, יוחזר לעוסק העיצום הכספי ששילם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 1. הפרה חוזרת
 • התנאים המצטברים לקיומה של הפרה חוזרת:

– הפרה של אותה הוראה בחוק.

– הוטל על המפר עיצום כספי בגין ההפרה שקדמה לאחרונה.

– ההפרה האחרונה בוצעה תוך שנתיים מקודמתה.

 • הסנקציה על הפרה חוזרת– עיצום כספי בגובה ההפרה הקודמת, וזאת בנוסף לעיצום הכספי על ההפרה האחרונה.

הוראות החוק באשר לעו"ד ורו"ח:

​הגבלות על רו"ח ועו"ד במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח:

בנוסף על האמור בסעיף ג.1 לעיל, עו"ד ורו"ח לא יקבלו במסגרת מתן "שירות עסקי" ללקוח סכום במזומן:

 • מעל 11,000 ₪- מעוסק (במסגרת עסקו), לכל שירות עסקי.
 • מעל 50,000 ₪- מאדם שאינו עוסק, לכל שירות עסקי.

"שירות עסקי"- כל אחת מהפעולות הבאות:

– קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא ניידי.

– קנייה או מכירה של עסק.

– ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי או באחד מהגופים המנויים בפרטים 1-4 ו-6 לתוספת השלישית של חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000.

– קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד.

– הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

סנקציה על רו"ח ועו"ד –  קנס מנהלי:

גובה הקנס המנהלי יקבע על פי תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי- צמצום השימוש במזומן), אשר יותקנו בעתיד הקרוב.

הוראות החוק באשר לאדם שאינו עוסק

​ההגבלות על אדם שאינו עוסק

 • לא יקבל (מעוסק וגם מאדם שאינו עוסק) תשלום במזומן בעסקה מעל 50,000 ₪.
 • לא ייתן תשלום במזומן לעוסק, בעבור עסקה במהלך עסקו של העוסק, כשמחיר העסקה גבוה מ- 11,000 ש"ח.
 • לא ייתן תשלום במזומן לאדם שאינו עוסק, בעבור עסקה, כשמחיר העסקה גבוה מ- 50,000 ש"ח.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה, או כהלוואה בסכום הגבוה מ- 11,000 ש"ח.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום הגבוה מ- 50,000 ₪
 • לא יקבל תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה / שכר עבודה / תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 • לא ייתן לעוסק, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 • לא ייתן לאדם שאינו עוסק תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 • לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

סנקציה על אדם שאינו עוסק –  קנס מנהלי:

גובה הקנס המנהלי יקבע על פי תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי- צמצום השימוש במזומן) אשר יותקנו בעתיד הקרוב.

הוראות החוק באשר לתייר

הגבלות על תייר

 • לא ייתן תשלום במזומן לעוסק עבור עסקה מעל 55,000 ש"ח.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה, או כהלוואה בסכום העולה על 11,000 ש"ח.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על 50,000 ₪.
 • לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

סנקציה על תייר –  קנס מנהלי:

גובה הקנס המנהלי יקבע על פי תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי- צמצום השימוש במזומן) אשר יותקנו בעתיד הקרוב.

הוראות החוק באשר למעשה מרמה

העושה מעשה מרמה, לרבות אחד מהמעשים המנויים להלן, במטרה להתחמק מאחד האיסורים לגבי השימוש במזומן, דינו מאסר 3 שנים.

 • פיצול: עסקה, שכר-עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה.
 • רישום פרטים כוזבים במסמך.

סייגים להגבלות על השימוש במזומן:

​ההגבלות על השימוש במזומן לא יחולו בין קרובי משפחה, למעט תשלום במזומן עבור שכר עבודה.

קרוב משפחה הוא – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.

הוראות החוק באשר לתאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

​ההגבלות

לא יפרע שיק  אשר:

– שם הנפרע אינו נקוב בשיק

– בשיק מוסב שסכומו מעל 10,000 ₪:

לא נקוב בו שם+ ת"ז של המסב וכן שם הנסב.

הוסב יותר מפעם אחת, למעט חריגים.

סנקציה – עיצום כספי.

 • על הפרה כאמור לעיל יוטל עיצום כספי.
 • העיצום הכספי יוטל ע"י: המפקח על הבנקים, המפקח כהגדרתו בחוק הדואר והמפקח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, לפי העניין.

תחולת וסייגים

 • תחולת ההגבלות לעיל– 1/7/2019.
 • הוראות החוק לא יחולו על: שיקים שהופקדו למשמרת אצל תאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לפני 1/7/2019.

הוראות החוק באשר לרוכש זכויות במקרקעין

​• רוכש זכויות במקרקעין, החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יהיה חייב במסגרת הצהרתו, לסמן אחת משתי האפשרויות הבאות:

 פרטי אמצעי התשלום שבהם מועברת התמורה ידועים לי

 פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לי במועד הגשת הצהרה זו

 • ניתן לסמן אפשרות אחת בלבד.
 • מילוי סעיף זה הינו חובה.
 • הצהרה המוגשת בצורה ידנית ללא מילוי הסעיף כנדרש תחשב לשומה בהעדר הצהרה עד להשלמתה.
 • ללא פירוט כאמור, לא יונפק אישור מסים בגין העסקה.
 • יובהר כי גם אם הרוכש לא העביר עדיין את התשלומים בפועל, הוא יוכל לסמן את האפשרות הראשונה ולהצהיר על אמצעי התשלום בהם הוא מתכוון להעביר את התמורה למוכר.
 • בבחירת האפשרות הראשונה, יש לפרט את הסכום המתאים ליד כל אמצעי תשלום (מזומן / העברה בנקאית / המחאה/ אחר), כך שסך כל הסכומים יהיה תואם לשווי המכירה המלא בהצהרה.
 • תשלום באמצעות לקיחת משכנתה כמוהו כתשלום בהעברה בנקאית.
 • ככל שבמועד ההצהרה בוצעו תשלומים (כולם או חלקם) יש לצרף את האסמכתאות להצהרה ב"שליחת מסמכים" תחת הכותרת "אסמכתאות חוק לצמצום השימוש במזומן".
 • בבחירת האפשרות השנייה, ימלא הרוכש בהצהרתו את תאריך המסירה הצפוי בעסקה. הרוכש יהיה חייב להשלים את המידע עד תום שישה חודשים ממועד מסירת החזקה במקרקעין.
 • השלמת המידע, תיקון פרטי אמצעי התשלום ועדכון תאריך המסירה הצפוי, יעשה באתר האינטרנט של רשות המסים תחת כותרת "מיסוי מקרקעין" "השלמת פרטי אמצעי התשלום".
 • יש לשמור את האסמכתאות לביצוע התשלומים ולהציגם על פי דרישה.

תחולת החוק החל מיום ה- 1.1.2019

סייגים לתחולת החוק:

 • הסכמי הלוואה שנכרתו לפני ה- 1/1/2019.
 • עסקאות שנכרתו לפני ה- 1/1/2019, למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות.

יא.2 הוראות מעבר באשר להטלת סנקציות

עד ליום ה-30/9/2019 לא יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי בשל הפרה לפי החוק, אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה, וחזר והפר את אותה הוראה.

הוראות מעבר לעוסק שעיסוקו מתן אשראי ללא ריבית (גמ"ח)

 • גמ"ח – מי שעיסוקו במתן אשראי שאינו נושא ריבית ליחיד או לאחר, שעיסוקו במתן אשראי כאמור.
 • דחיית ההגבלות על שימוש במזומן לגמ"ח שנותן או מקבל תרומה או מתנה במזומן , היא עד ליום ה- 13 ביולי 2022.

הוראות מעבר לגבי תושבי יהודה שומרון ועזה

 • החלת ההגבלות על שימוש במזומן תדחה לגבי:

– תושב יהודה שומרון ועזה שאינו אזרח ישראלי.

– אזרח ישראלי הנותן/ המקבל תשלום במזומן לתושב/ מתושב יהודה שומרון ועזה שאינו אזרח ישראלי

 • הדחייה היא ל- 3 שנים.
 • יש לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על עסקאות עם תושבי יהודה, שומרון ועזה.
 • במסגרת החוק, התווסף סעיף 11יב1 לחוק לאיסור הלבנת הון, לפיו אזרח ישראלי חייב לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון בהתקיים התנאים הבאים:

– נתן או קיבל תשלום במזומן מתושב יהודה שומרון ועזה שאינו אזרחי ישראל.

– התשלום/תקבול הוא בעבור: עסקה/ שכר עבודה/ תרומה/ מתנה/ הלוואה, שמחירה עולה על 50,000 ₪.

בסעיף 11יב1 לחוק איסור הלבנת הון מפורטים מועדי הדיווח כאמור, מען הדיווח והפרטים שיש לדווח עליהם.

פרסום העיצום הכספי

​כל עיצום כספי שיוטל, יפורסם באתר רשות המסים ויכלול, בין היתר,  את הפרטים הבאים: דבר הטלת העיצום הכספי, מהות ההפרה, סכום העיצום הכספי שהוטל, ופרטים על המפר (ללא ציון שמו) כגון: אזור מגורים, תחום עיסוק וכדומה.

נלקח מתוך האתר של רשות המסים:

https://www.misim.gov.il/gmsimmzmn/#/mzuman/home

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים לכם להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. אנא מלאו את פרטיכם בתיבת יצירת הקשר משמאל, ואנו נדאג להוסיפכם לרשימה.

ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת. העלון כולל תכנים מקצועיים בלבד ואינו מכיל חומר פרסומי.

Call Now Button דילוג לתוכן